HUISREGLEMENT
1. De sportruimte is enkel toegelaten voor leden.
2. In de sportruimte draagt u propere schoenen, evenals correcte sportkledij.
3. Tijdens het trainen of testen gebruikt u een handdoek op alle toestellen. De sporter is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een handdoek.
4. Materiaal legt u na gebruik terug op hun plaats.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan in de sportruimte.
6. Achteraf douchen is niet mogelijk in de sportruimte.
7. Zenith Sportcoaching behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Zenith Sportcoaching.  

2. Lidmaatschap Lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.  

3. Betalingen Lidmaatschapsgelden worden via overschrijving binnen de 14 dagen na aanschaf betaald.   Bij wanbetaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 12% aangerekend.   Indien de klant een bedrag te vorderen heeft van Zenith Sportcoaching, zullen dezelfde intresten van toepassing zijn.  

4. Privacy
Zenith Sportcoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantenbestand opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden diensten, voor het uitvoeren van marktonderzoek, om u te informeren over nieuwigheden en voor promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke goedkeuring.  

5. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een minimale periode zoals vermeld in de overeenkomst. Opzeggingen dienen schriftelijk en minstens één maand voor de einddatum te gebeuren. Na de minimale periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een onbepaalde duur met dezelfde opzegmogelijkheid. De klant kan lopende de overeengekomen contractperiode de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder kosten, in geval van ziekte
en/of blessure, doch onder de voorwaarde dat de klant binnen de 8 dagen na vaststelling van de blessure en/of ziekte door een geneesheer, een doktersattest overmaakt aan Zenith Sportcoaching. Bij gebreke hieraan blijven de lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. In geval van ziekte en/of blessure zal de overeenkomst slechts opgeschort kunnen worden tot op de door de geneesheer vermelde datum van einde blessure en of ziekte. De overeenkomst zal vanaf dan terug hervat worden. De consument is vanaf dan opnieuw de lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Het stopzetten van de overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht gebeuren.  

6. Schorsing lidmaatschap
In geval van een langdurige afwezigheid door reis, zwangerschap, ziekte, blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Zenith Sportcoaching het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, geschorst worden en dit is enkel mogelijk na het voorleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Het bewijs dienst minstens 8 dagen voor het ingaan van de langdurige afwezigheid worden overhandigd. De overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht geschorst worden. Doktersattesten die pas worden afgeleverd nadat de overeengekomen termijn van de overeenkomst werd beëindigd of pas na ingebrekestelling of dagvaarding, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.  
7. Openingstijden
Zenith Sportcoaching is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Zenith Sportcoaching behoudt zich het recht voor om activiteiten of diensten weg te laten, toe te voegen of uurregelingen te wijzigen.  

8. Aansprakelijkheid
Zenith Sportcoaching sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit. Zenith Sportcoaching kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van goederen op het eigen grondgebied.